Промишлени системи - гр. Пазарджик - отработени масла, автомобилни масла,  хидравлични масла, греси, антифриз
масла
Моторни масла Shell
Хидравлични масла Shell
Индустриални масла Shell МАСЛА
ИНДУСТРИАЛНИ
 

 

ХИДРАВЛИЧНИ МАСЛА SHELL


 

 

Хидравлични масла Shell Tellus
хидравлични масла
SHELL

 

ХИДРАВЛИЧНИ МАСЛА Shell Tellus Oil T

Хидравлични масла с широк температурен обхват на приложение

Хидравлични масла "премиум" с противоизносни качества, съдържат специална добавка за подобрение на вискозитетния индекс и понижаване на зависимостта на вискозитета от температурата.

Области на приложение
» Хидростатични и хидродинамични системи, изложени на резка смяна в околната температура, или при които се налага минимална модификация на вискозитета при непостоянство в температурата.

Експлоатационни свойства и предимства на хидравлични масла SHELL
» Много слаба неустойчивост на вискозитета при промяна на заобикалящата температура.
Употребява се вискозитетно-индексен подобрител, получен по специална технология, в резултат от което се намалява до минимум модификацията на вискозитета на маслото при изменение на температурата и се гарантирам много по добро изпомпване на маслото при ниски температури. Тези качества са от изключително важно значение в хидравлични системи, изложени на екстремни промени на температурата.
» Тези хидравлични масла притежават изключителна способност за намаляване на износването
Намалено износване в резултат на употребяваните добавки с доказани качества, които запазват своята ефективност в целия работен интервал, включително при ниски и високи натоварвания и работа при много тежък режим.
» Тези хидравлични масла имат отлична филтруемост
Показват минимална тенденция да блокират филтрите в наличие на обичайните замърсители, като вода и калций.
» Притежават устойчивост на окисление
Тези хидравлични масла са изключително устойчиви спрямо образуване на киселинни продукти и водно-маслени емулсии, дори при високи работни температури.
» Антикорозионна защита
Силни инхибитори осигуряват дълготрайна защита против корозия както на черни, така и на цветни метали.
» Бързо отделяне на въздуха и спадане на пяната
Осигуряват бързо отделяне на въздуха без прекомерно пенообразуване.

Стандарти и одобрения на хидравлични масла SHELL
Удовлетворяват или надхвърля всички изисквания на спецификациите на водещите производители и потребители навсякъде по света.

Съвместимост на хидравлични масла SHELL
Противоизносната добавка, използвана в маслата Tellus T съдържа цинкови съединения и въпреки, че тя е идеална за повечето хидравлични помпи, тези масла не трябва да се прилагат при по-старите модели помпи, които съдържат елементи със сребърно покритие.
Масла Shell Tellus T са съвместими с материала на всички уплътнители и бои, нормално предназначени за използване с минерални масла.

Мерки за безопасност
Подробно описание на мерките за безопасност може да намерите в съответната Спецификация за безопасност на продуктите, която се предоставя от търговския представител на Shell за вашия регион.


Пазете околната среда
Събирайте и предавайте отработените масла в оторизиран за целта събирателен пункт. Не изхвърляйте отработените масла в канализацията, почвата или водните басейни.

 

Типични физични характеристики на хидравлични масла SHELL
хидравлични масла Tellus T
15
22
32
46
68
100
Вискозитетен клас (ISO VG)
ISO 3448
15
22
32
46
68
100
Кинематичен вискозитет
ISO 3104
при 40°С
mm2/s
15
22
32
46
68
100
при 100°С
mm2/s
3,8
4,9
6,4
8,2
10,9
14,7
Вискозитетен индекс
ISO 2909
153
153
153
154
151
154
Плътност при 15°С
g/cm3
ISO 12185
0,884
0,876
0,87
0,873
0,878
0,886
Пламна температура
°C
ISO 2592
145
155
195
200
210
215
Температура на течливост
°C
ISO 3016
< -51
-42
-42
-39
-36
-33

Тези характеристики са присъщи за текущото производство. Доколкото бъдещата продукция ще се придържа към нормативите на Shell, могат да се появят и някои отклонения от посочените стойности.




 

 

Хидравлични масла Shell Tellus
хидравлични масла
SHELL

 

ХИДРАВЛИЧНИ МАСЛА Shell Tellus

Хидравлични масла с високи експлоатационни характеристики

Висококачествени минерални хидравлични масла с висок вискозитетен индекс, признати като стандарт в областта на промишлената хидравлика и системите за енергопренасяне чрез течни флуиди.

Приложение на хидравличните масла Shell
» Енергопренасящи маслени системи в индустрията, транспорта и корабна техника
» Други индустриални приложения (плъзгащи и търкалящи лагери, леконатоварени зъбни предавки и др.)

Експлоатационни характеристики и предимства на тези масла
» Термична стабилност
Устойчиви в условия на екстремни условия на работа с високи температури и натоварвания, характерни за съвременните хидравличини системи.
Висока устойчивост на термично разлагане и образуване на утайки.

» Антиокислителна стабилност на хидравличните масла Shell
Тези хидравлични масла са устойчиви на окисляване в присъствието на въздух, влага и мед. Тестът за окисление на турбинни масла (TOST) показва изключително висока стабилност на окисление на маслата Shell Tellus. ниска киселинност, ниска степен на образуване на утайка, ниска загуба на мед; с това се удължава периодът на смяна на маслото и се свеждат до минимум разходите за поддръжка.

» Изключителна противоизносна защита
Противоизносни добавки с доказана висока ефективност осигуряват защита както при леки, така и при най-тежките условия на експлоатация. Изключителни резултати при изпитания в широка гама бутални и крилни помпи, в т.ч. трудните за издържане тестове с помпи Denison T6C ( сух и мокър вариант) и Vickers 35Q25.


Масла Shell Tellus помагат на компонентите да живеят дълго.
»Превъзходна филтрираща способност
Подходящи за условия с ултра висока степен на филтриране, особено важно изискване за съвременните хидравлични системи. Филтриращата способност на хидравлични масла Shell Tellus не се влошава от най-честите замърсявания на хидравличните системи, като наличието на вода и калций, за които е доказано, че причиняват блокиране на финните филтри. Клиентите могат да зползват
по-фини филтри, като така ще постигнат всички предимства при използването на по-чисти течности.

» Хидролитична стабилност
Добра химическа стабилност в присъствието на влага, която осигурява дълъг срок на работа на маслото и намалява риска от корозия.

» Отлична фрикционна характеристика
Добра смазочна способност и нисък коефициент на триене при условия на ниски и високи скорости. Предпазва от неравномерно (скокообразно) движение (stick-slip) в критични условия на приложение, което позволява много плавно и точно позициониране с изпълнителния компонент на системата.

» Отлични антипенни свойства и способност за отделяне на въздух.
Използването на подходящи добавки осигурява бързото отделяне на въздуха от маслото и спадане на образуваната пяна. Бързото освобождаване на въздуха помага да се сведе до минимум кавитацията и бавната оксидация, като се поддържат качествата на системата и на течността.

» Тези хидравлични масла притежават отлична водоотделяща способност
Доброто отделяне на попаднала в маслото вода (деемулгируемост) не позволява образуването на кремообразни емулсии от типа вода в масло и последващо влошаване на
работата на хидравличната система и повреда на помпата.

Спецификации за експлоатация и одобрения на производители
Маслата Tellus имат следните одобрения:
» CINCINNATI P-68 (ISO 32)
» CINCINNATI P-70 (ISO 46)
» CINCINNATI P-69 (ISO 68)
» DENISON HF-0
» DENISON HF-1
» DENISON HF-2
» Eaton (Vickers) M-2950 S
» Eaton (Vickers) I-286 S

Маслата Tellus отговарят на изискванията на:
» ISO 11158; тип HM
» DIN 51524-2: тип HLP
» AFNOR NF E 48602/48603
» АSТМ D 6158; D 2070
» Swedish Standard SS 15 54 34 AM
» GM LS/2
» Rexroth Bosch RE 90 220 -1/03.03
» Linde
» Danfoss и др.

Съвместимост
Противоизностната защита на хидравлични масла Shell Tellus се основава на добавки, съдържащи цинкови органични съединения, които въпреки своята висока ефективност при повечето хидравлични помпи, не трябва да се използват при по-стари конструкции на хидравлични помпи, съдържащи компоненти със сребърно покритие.

Маслата Shell Tellus са съвместими с материала на всички уплътнителни елементи, бои и лакови покрития, които се специфицират за работа с минерални масла.

Технически съвет за приложение
Съвет за други възможни приложения на масла Shell Tellus можете да получите от регионалния търговски представител на масла Shell.

Здраве и безопасност
Допълнителна информация за влиянието на продукта върху здравето и безопасността можете да получите от съответния Информационен лист за безопасност на масла Shell Tellus, който може да получите от регионалния търговски представител на Shell.

Защита на околната среда
Отрабатените масла трябва да бъдат предадени в специализиран събирателен пункт. Не го изливайте в канализациони ситеми, почва или във вода.

Типични физични характеристики на хидравлични масла SHELL
Хидравлични масла Shell Tellus
22
32
37
46
68
100
Тип масло по ISO
HM
HM
HM
HM
HM
HM
Кинематичен вискозитет (ISO 3104)
- при 0 С, mm2/s
180
338
440
580
1040
1790
- при 40 С, mm2/s
22
32
37
46
68
100
- при 100 С, mm2/s
4,3
5,4
5,9
6,7
8,6
11,1
Вискозитетен индекс (ISO 2909)
100
99
99
98
97
96
Плътност при 15 С, g/cm3 (ISO 12185)
0,866
0,875
0,875
0,879
0,886
0,891
Пламна температура, С (ISO 2719)
204
209
212
218
223
234
Температура на течливост, С (ISO 3016)
-30
-30
-30
-30
-24
-24

Тези характеристики са присъщи за текущото производство. Доколкото бъдещата продукция ще се придържа към нормативите на Shell, могат да се появят и някои отклонения от посочените стойности.
Автомобилни масла
С грижа за природата! Ние събираме Вашите отработени масла С грижа за природата! Ние събираме Вашите отработени масла! {масла Shell} {масла Cyclon} {масла Инса} {масла Лубрика}